Skip to main content

การทำข้าวแดง

Enrollment is Closed

ถ่ายเชื้อราบริสุทธิ์ Monascus  purpureus         โดยใช้เข็มเขี่ยบริเวณขอบด้านนอกโคโลนีมาวางบนอาหารแข็งเอียง PDA บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นนำไปเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อเป็น stock culture