Skip to main content

การขยายพันธุ์พืชแบบง่าย

การขยายพันธุ์พืชแบบง่าย สามารถทำได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสอน ดูจาก youtube 5 นาที

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1.นักเรียนสามารถบอกความหมายของการขยายพันธุ์พืชอย่างง่ายได้

          2.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการต่อกิ่งแบบเสียบเปลือกอย่างถูกต้องได้

          3.นักเรียนสามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชอย่างง่ายได้

Enroll