Skip to main content

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน (Environmental Conservation and Global Warming)

           รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การจัดการชองเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 1-2 ชั่วโมงเรียนรู้ / ต่อสัปดาห์ (เปิดเรียน 10 สัปดาห์)

1. สามารถอธิบายบทบาทของระบบนิเวศที่มีต่อมีต่อมนุษย์และการเกิดมลภาวะในระบบนิเวศได้

2. สามารถอธิบายกลไกการเกิดและผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้

3. สามารถประเมินผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมและสามารถอธิบายแนวทางในการลดผล
กระทบและปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนได้

4. สามารถอธิบายวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

5. สามารถอธิบายแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ดร.รุ่งเรือง จันทา
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail: Rungruang.ja@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail: chuthamat.ra@wu.ac.th


Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์สุธีระ ทองขาว
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail: tsuthira@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail: kjenjira@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail:laksanara.kh@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail: pavirasa.pr@wu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll