Skip to main content

นวัตกรรมและผู้ประกอบการ (Innovation and Entrepreneurship)

            รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนำสินค้าใหม่ และการดำเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการ นำแนวคิด เชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ หรือการช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้สำเร็จ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 2 ชั่วโมงเรียนรู้ / ต่อสัปดาห์ (เปิดเรียน 10 สัปดาห์)


1. อธิบายความหมายและกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการได้


2. สามารถค้นคว้าและสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการได้


3. สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการของตนเองได้


4. วิเคราะห์ ค้นหา และประเมินความต้องการเบื้องต้นของผู้บริโภคได้


5. สามารถเตรียมการ และนำเสนอแนวคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมได้ (Idea Pitching)

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail:kniyom@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail: jsongpan@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail: pwatcha@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail: skorakot@wu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll