Skip to main content

English for Tourism

Enrollment is Closed

การให้คำแนะนำ การให้ข้อมูล การบรรยายสถานที่ เหตุการณ์ บุคคล สิ่งของ ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี ในบริบทของการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆในสังคม