Skip to main content

การสร้างและจัดการรายวิชา MOOC (StudioX-Thai)

Enrollment is Closed

เกี่ยวกับรายวิชา

            รายวิชานี้จะแนะนำเนื้อหาของ Thai MOOC Studio เครื่องมือในการสร้างและจัดการรายวิชา MOOC ด้วย Thai MOOC Studio เป็นรายวิชาที่เหมาะสำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทำหน้าที่จัดการรายวิชาในระบบ thaimooc.org โดยผู้สร้างรายวิชาและทีมงานที่จะสร้างและจัดการจะเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ภายในระบบเพื่อใช้ในการสร้างรายวิชา เนื้อหารายวิชานี้ครอบคลุมทุกเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างรายวิชาแม้ว่าจะเป็นรายวิชาแรกของคุณที่พัฒนาบนระบบนี้ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้ หลักการตั้งค่ารายวิชาเบื้องต้น การใส่เนื้อหารายวิชาที่ประกอบด้วยข้อความ วิดีโอ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และองค์ประกอบเพื่อการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนออนไลน์ ด้วยการตั้งค่าและกำหนดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการกำหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านการเรียนรู้ในรายวิชา

หัวข้อบทเรียน

 • บทที่ 1 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOC
 • บทที่ 2 กลุ่มเมนูพื้นฐาน Content
 • บทที่ 3 กลุ่มเมนูพื้นฐาน Settings
 • บทที่ 4 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
 • บทที่ 5 เรียนรู้เครื่องมือ HTML Component
 • บทที่ 6 เรียนรู้เครื่องมือ Problem Component
 • บทที่ 7 เนื้อหาเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย

 • รายวิชาที่เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทำหน้าที่จัดการรายวิชาในระบบ thaimooc.org

เกณฑ์การวัดผลของรายวิชา

 1. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้
 2. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

Creative Common
สัญญาอนุญาตสิทธิ์ 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons
ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”