Skip to main content

ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ (Arts handicrafts and Traditional play of Southern)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เรียนรู้ สภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่า การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และการพัฒนาศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นภาคใต้

2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคใต้

3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

!!!สำหรับหัวข้อ Discussion ผู้เรียนสามารถสอบถามปัญหาหรือปรึกษาการเรียนกับคณะผู้สอนในระบบได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป!!

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ธีระ จันทิปะ
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
e-Mail : teera@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายสุวรรณ โชติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail : csuwan@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail : kanokwan.j@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
e-Mail : suchai@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาชีพ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail : suyanawut@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายกฤษฎา คงหนู
ตำแหน่ง นักวิชาชีพ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail : kkritsada@tsu.ac.th

Course Staff Image #2

คณะทำงาน

นายวิเชียร ขุนเพชร
ตำแหน่ง นักวิชาการ
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
e-Mail : wichean@tsu.ac.th

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail tsumooc@tsu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 4403

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    tsu002
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1-2/สัปดาห์