Skip to main content

การทำสารคดีในแบบสื่อสาธารณะ | Making Documentary for Public Media

รายวิชาการทำสารคดีในแบบสื่อสาธารณะ


 ศึกษาความหมายของสารคดี หลักสำคัญของงานสารคดี ประเภทของสารคดี หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ ระบบติดตามประเมินผล และการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

bar

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

bar

1. อธิบายความหมายของสารคดี และประเภทของสารคดี
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. อธิบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน

bar

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

bar

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100% ในรายวิชาจึงถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนนดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนทำการศึกษาเนื้อหาบทเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกหัวข้อ
2. คะแนนเก็บท้ายบทเรียน มีจำนวน 17 ครั้ง จะคิดเป็น 60% ของคะแนนเต็ม 100%
3. คะแนนสอบปลายภาค มีจำนวน 34 ข้อ จะคิดเป็น 40% ของคะแนนเต็ม 100%
4. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

bar
Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

คุณสมยศ เกียรติอร่ามกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา
email : thaipbsmooc@gmail.com

Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณคริษ อรรคราช
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์ สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา

Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณเรวดี อัตตพงค์พันธ์
ตำแหน่ง : โปรดิวเซอร์รายการชำนาญการ

Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณชัยยุทธ์ เคหะนันท์
ตำแหน่ง : โปรดิวเซอร์รายการชำนาญการ

Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณพชร ไม้พานิช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายอาวุโส

Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณมานิดา นฤภัทร
ตำแหน่ง : ผู้เขียนบทสารคดีโทรทัศน์

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

#ThaiPBS #ไทยพีบีเอส #องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย #สื่อสาธารณะ

Enroll