Skip to main content

โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)

Banner

 

ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชา โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)

ผู้เรียนสามารถดูประมวลรายวิชา และโครงสร้างเนื้อหาได้จากส่วน Course Handouts ทางด้านขวา ซึ่งจะมีรายละเอียดของรายวิชา และเกณฑ์การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรผ่านระบบ

 

เกณฑ์การวัดผล

1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit
2) แบบตรวจสอบตนเอง (Checklist)
3) แบบฝึกหัดหลังชั่วโมงเรียนรู้
4) แบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนต้องมีคะแนนสอบรวมทั้งหมด 70% ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

 

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : thaimoockmitl@gmail.com

 

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll