Skip to main content

การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า (Application and Danger of Electromagnetic)

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสถิต รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การทำอาหาร ฯลฯ ดังนั้นสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของมนุษย์ บางครั้งการนำสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้อาจเกิดประโยชน์ แต่ในบางกรณีก็อาจเกิดโทษได้ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจึงควรทราบทั้งหลักการแม่เหล็กไฟฟ้า การนำไปใช้ประโยชน์ และข้อควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 20 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการของสนามไฟฟ้าสถิตได้ และสามารถประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งสามารถจำแนกปัญหาเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสถิตและวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กสถิตและการประยุกต์ใช้ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ และสามารถเลือกแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Hint:

ผู้เรียนควรทำกิจกรรมในส่วนของ Discussion และคำถามท้ายบทหลังจากเรียนในบทเรียนต่างๆในทันที

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชาการประยุกต์ใช้งานและอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Course Staff Image #2

ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายศิริเกียรติ ผันกลาง
นักศึกษาทุนกิตติบัณฑิตระดับปริญญาโท(ปีการศึกษา 2561-2562)
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Course Staff Image #3

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์และกราฟิก

นายปฐวี มีสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: priam@sut.ac.th

เบอร์ติดต่อ: 089-949-4221
cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll