Skip to main content

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี | Computer programming skills with C language

คำอธิบายรายวิชา

เป็นหลักการเรียนรู้โครงสร้างของภาษาซี โดยรายวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง (Computer Programming) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่มีระดับความซับซ้อนตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับความซับซ้อนที่มากขึ้น ซึ่งในเนื้อหาหลัก ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหาโดยใช้ if-else การวนลูป (while loop และ for loop) การใช้ Array และ Struct เป็นต้น เนื้อหาที่ได้กล่าวมานั้น จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรือแบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมซึ่งจะเป็นการปูพื้นแนวคิดในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้สำหรับโปรแกรมมิ่งขั้นสูงต่อไป

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

45 ชั่วโมงการเรียนรู้

1-2 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์(เปิดเรียน 16 สัปดาห์)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี

2. เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมและการนำไปประยุกต์ใช้ปัญหาที่แตกต่างกัน

3. สามารถคิดและวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้

4. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ และทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเพื่อนำไปปรับปรุงตนเองในการพัฒนาตนเองต่อไป

5. ผู้เรียนสามารถใช้ระบบนี้ในการฝึกฝนโจทย์ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำข้อสอบ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร. สิรักข์ แก้วจำนงค์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง อาจาย์ภาควิชา

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง อาจาย์ภาควิชา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-Mail: kaewjamnong_s@su.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll