Skip to main content

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย (Science of active aging)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง โดยเน้นในเรื่องที่สำคัญแบบองค์รวม 4 มิติคือ กาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัยสูงอายุ การกำหนดวิธีการออกกำลังกายตามช่วงวัยเพื่อการชะลอวัย การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ การออกแบบกิจกรรมพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุและการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุได้


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ 2 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 49 นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัยสูงอายุได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการออกกำลังกายตามช่วงวัยเพื่อการชะลอวัยได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางออกแบบกิจกรรมพัฒนาสมองสำหรับผู้สูงอายุได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุได้


คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สูงอายุ คนในครอบครัว และสมาชิกชุมชน ประมาณการจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 300 คน


เกณฑ์การวัดผล

- แบบทดสอบก่อนเรียน 0%
- แบบทดสอบหลังเรียน 100% (โมดูลละ 20%)
- กิจกรรมระหว่างเรียน 0%
- ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้


อาจารย์ประจำวิชา

Course Staff Image #1

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”