Skip to main content

สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด) (Business Statistic)

คำอธิบายรายวิชา

สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิด) เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรวบรวมข้อมูล คัดแยกประเภทข้อมูล การจัดการข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามหลักการของสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูล คัดแยกข้อมูลและสามารถจัดการกับข้อมูลได้

2. ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลจากวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้

4. ผู้เรียนสามารถจำแนกและบอกประโยชน์ของสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานได้

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชานี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโทและบุคคลทั่วไปที่ต้องศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ผู้เรียนควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนจะต้องศึกษาทุกหัวข้อการเรียนรู้ตามรายสัปดาห์ ได้แก่ การทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา ทำกิจกรรมบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งรายวิชานี้ประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลละ 20%

ผู้เรียนที่มีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ของรายวิชาจะได้รับประกาศนียบัตรจากระบบ

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail toonag39@hotmail.com เบอร์ 02-504-7847

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll