Skip to main content

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน (Basic Fashion Designer Community)

Enrollment is Closed
คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสำคัญของผ้า เครื่องแต่งกายไทยและต่างประเทศ รวมถึงการมัดย้อมคราม ผ้าดินภูเขาไฟที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออกแบบในแต่ละยุคสมัย ทฤษฎีวงจรแฟชั่น แนวโน้มของแฟชั่น แนวคิดการออกแบบ ศึกษาวิธีการวาดเส้นและการวาดเส้นโครงร่างเสื้อผ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การสร้างสรรค์ผ้าหรือแม้กระทั่งการถักทอ การออกแบบด้วยภูมิปัญญา มีความเป็นมิตรกับระบบนิเวศน์ได้มากขึ้น ทั้งในแง่มุมของธรรมชาติ ทรัพยากร แรงงาน และวิถีชีวิตของมนุษย์ด้วย สร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย สามารถขายและออกสู่ตลาดโลกได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้


LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกหลักการการวาดภาพแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อผ้ารวมถึงการมัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวาดภาพแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อผ้ารวมถึงการมัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ

คุณสมบัติผู้เรียน


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์วัดประเมิน
  1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
  2. เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมจากกิจกรรมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา
Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Suppachai18@hotmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาวสุมิตรา หน่องพงษ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

Tel: 02 504 8756

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    stou.ccdkm010
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    3 Hours per Week