Skip to main content

Community Start Up | สตาร์ทอัพชุมชน

Enrollment is Closed
จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต: 15 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง: 3-4 ชั่วโมง
ระดับของเนื้อหารายวิชา: เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา: ผู้ประกอบการระดับชุมชน และประชาชนทั่วไป
แนะนำรายวิชา
รายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีความต้องการอยากเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนั้น นอกจากมีการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และในบริบทของชุมชนที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและชุมชน ให้ต่อยอดและพัฒนาสู่ความเป็นสากล เน้นให้ชุมชนสารถเรียนรู้ได้ตนเองและเกิดความรู้อย่างถาวร สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ ซึ่งในรายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์บน Facebook Page, Line Shop และ Word Press รวมถึงการใช้กรณีศึกษาของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้สื่อหรือเครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการของตนเองและชุมชน อีกทั้งยังสามารถขยายผลต่อชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
  2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
  3. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  LO1: หลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
  LO2: เข้าใจหลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
  LO3: นำหลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์กับอาชีพของตนเอง ผู้ประกอบการและชุมชนได้
  LO4: สามารถใช้ทักษะทางสื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหรือชุมชนได้
  LO5: นำหลักการ ความรู้ ทักษะและประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดให้กับชุมชนรวมถึงขยายผลให้กับคนในชุมชนและบุคคลอื่นๆได้
นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) ผลการประเมินเกิน 60%
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
Course Staff Image #1 นายเกียรติชัย หงส์วิเศษ
ช่างภาพมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมและโฆษณาออนไลน์ และเป็นเจ้าของเพจชื่อดัง Snappix แชร์ความรู้และแนวคิดทักษะการถ่ายภาพแบบง่ายๆ ได้รับรางวัลเหรียญทองพระราชทาน ในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 27 หัวข้อ "บ้านของฉัน"
Course Staff Image #1 นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียร์ติ
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท บารามีซี่ จำกัด ผู้ก่อตั้ง Wassadu App เป็น Application ที่รวบรวม Material จากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ใน App นี้ และเป็นที่ปรึกษา (Brand Consultant) และผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอด
Course Staff Image #1 นางสาวดวงกมล แสงจันทร์
ผู้เชียวชาญด้าน Social Media Marketing จบการศึกษาปริญญาโท ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Course Staff Image #1 นางสาวสุมิตรา หน่องพงษ์ | นักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ "Community Start Up (สตาร์ทอัพชุมชน)"
e-Mail: ccdkm.org@gmail.com

 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management

DIRECTED BY 

Research Center of Communication and Development Knowledge Management (CCDKM)
Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)

 

CREATED BY 
CCDKM STAFF | MR.NUTTASARUN SUEYUKOOL
 
CC-BY-NC-SA