Skip to main content

คณิตพิชิต O-NET (ระดับม.ต้น)

Enrollment is Closed

»ชื่อวิชา«

คณิตพิชิต O-NET (ระดับ ม.ต้น)
Math Conquer O-NET (Junior High School)

»คำอธิบายรายวิชา«

รายวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นเฉพาะ เนื้อหาที่นำไปใช้ในการทำข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ จำนวนและการดำเนินการ, สมการและอสมการ, เรขาคณิต, สถิติและความน่าจะเป็น โดยการพัฒนารายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

»จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้«

 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยวิดีโอ 4 ชั่วโมง

»วัตถุประสงค์การเรียนรู้«

 • LO1: ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์
 • LO2: ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

»คุณสมบัติของผู้เรียน«

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำลังเตรียมตัวสอบ O-NET และผู้สนใจทั่วไป

»คำแนะนำในการเรียน/เกณฑ์การประเมินผล«

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วม (20%)
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน
 • แบบฝึกหัดท้ายบท (80%)
 • ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปี 60, 61 พร้อมเฉลย

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของแต่ละบทเรียนก่อน (ทำได้ครั้งเดียว) หากนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาดีแล้ว และสามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องทั้งหมด ให้นักเรียนข้ามไปบทเรียนถัดไปได้ทันที หรือสามารถทบทวนบทเรียนดังกล่าวและทำแบบทดสอบหลังเรียน (ทำได้หลายครั้ง) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

การประเมินผลผ่านรายวิชา จะเน้นที่ "แบบฝึกหัดท้ายบท" ซึ่งมีอยู่ 4 บท บทละ 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน (สามารถตอบได้ 2 ครั้งต่อ 1 ข้อ) รวม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน

ในการพิจารณาผ่านรายวิชา นักเรียนต้องได้คะแนนรวมมากกว่า 60% (รายวิชานี้ไม่มีประกาศนียบัตร)

»ทีมผู้พัฒนารายวิชา«

อาจารย์ผู้สอน #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #2

อาจารย์ผู้สอน

ร.ศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #3

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #4

อาจารย์ผู้สอน

ดร.บุญทอง บุญทวี

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #5

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์อนิรุทธ์ พุ่มอ่อน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

»ช่องทางการติดต่อทีมผู้สอน«

 • โทรศัพท์: 080-387-1309
 • e-mail: pongrapee.ka@ssru.ac.th
Creative Commons Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไขแบบ CC-BY-SA-NC