Skip to main content

Principle for Mobile Programming

Enrollment is Closed

1 .  รหัสและชื่อวิชา          

รหัส  306-32-13  ชื่อวิชา (ภาษาไทย)        หลักการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

                       ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)    Principle for Mobile Programming

2.  จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต          3(2-2-5)

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

ประเภทรายวิชา   q วิชาศึกษาทั่วไป

                           q วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

                           R  วิชาชีพบังคับ

                           q วิชาชีพเลือก

                           q วิชาเลือกเสรี

4.  ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์วชิราภรณ์  พลภาณุมาศ                                             ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จารุณี  ทองอร่าม                                                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์จารุณี  ทองอร่าม                                                     อาจารย์ผู้สอน  

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรเทียบโอน)

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

8.   สถานที่เรียน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2560