Skip to main content

การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care Management)หัวข้อ การบริหารงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายความสำคัญของการภัยพิบัติสาธารณภัยประเภทต่างๆการประยุกต์ใช้ระบบบริหารวิกฤตการณ์ (Incident Command System : ICS.) และการจัดการอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่ Disaster Paradigmเพื่อลดผลกระทบและลดอัตราการเสียชีวิต พิการของผู้ประสบภัย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อ 2 ชั่วโมง 6นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและผลกระทบของภัยพิบัติได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการบริหารวิกฤตการณ์ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการคัดแยกผู้ป่วยได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบการบริหารวิกฤตการณ์ตามความรุนแรงของภัยพิบัติได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Email : samana@rpu.ac.th ,dr.sakesun1@gmail.com

Course Staff Image #2

 ชื่อผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง

อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
Email : drrapeepron@gmail.com

หัวข้อการแสดงความคิดเห็น (Discussion forum)

ผู้สอนจะเข้ามาตอบข้อคำถาม ประเด็นสงสัย(Discussion forum) ที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาในรายวิชาวันช่วงวันพุธ เวลา 21.00 น. หรือ ตอบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น คำถาม หรือประเด็นต่างๆ

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    rpu001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1-2 Hours / Week