Skip to main content

การบริหารจัดการระบบและเครือข่าย | System and Network Management

หลักสูตร นักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4

ประกอบด้วย 3 รายวิชา ท่านกำลังอยู่ใน

รายวิชาที่ 1 การบริหารจัดการระบบ และเครือข่าย

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบเครือข่าย การติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย การสำรองข้อมูลบนเครือข่าย การติดตามและ ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครือข่าย การแก้ไขปัญหาช่องโหว่ที่ เกิดขึ้นภายในเครือข่าย การทดสอบและการบำรุงรักษาการใช้งานเครือข่าย การตรวจสอบและบำรุงรักษา เซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและตั้งค่านโยบายการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ การจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ใน การเข้าใช้งาน การติดตั้งและอัพเดทแพทช์ และ hot fix ต่างๆ การจัดการทรัพยากรภายในระบบ การวางแผน การขยายเซิร์ฟเวอร์ให้กับองค์กร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 33 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถออกแบบ ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายได้

2. ผู้เรียนสามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย และสำรองข้อมูลได้

3. ผู้เรียนสามารถบำรุงรักษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเครือข่ายได้

4. ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์ได้

5. ผู้เรียนสามารถจัดการทรัพยากรและวางแผนการใช้งานระบบได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.วีระชาติ มัตติทานนท์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งอื่น ๆ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.พนา จันทิวาส
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ปรัชญ์ สง่างาม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-mail: werachart_mu@rmutto.ac.th เบอร์ : 081-899-0055

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll