Skip to main content

การผลิตรายการโทรทัศน์

Enrollment is Closed

เป็นรายวิชาสำหรับการเรียนรู้หลักการผลิตรายการ การใช้เครื่องมือต่างๆในการผลิตรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้