Skip to main content

โยคะเพื่อสุขภาพ | Yoga for Health

คำอธิบายรายวิชา

แนะนำแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะ หลักการ เทคนิค และประโยชน์ ของการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะอาสนะ ปราณายามะและการผ่อนคลาย แนวทางในการนำโยคะไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางการฝึกปฏิบัติโยคะพื้นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

2. อธิบายหลักการ เทคนิคการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะอาสนะ และประโยชน์ของโยคะอาสนะได้ถูกต้อง

3. อธิบายหลักการและเทคนิค ปราณายามะและการผ่อนคลายในการส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง

4. อธิบายแนวทางในการนำโยคะไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง

5. ฝึกปฏิบัติโยคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll