Skip to main content

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection)

Enrollment is Closed

สรรหา คัดเลือก คนอย่างไร
ให้โดนใจ และ ได้ “คนที่ใช่ ” มาร่วมงาน

 

พบกับคำตอบเหล่านี้ได้ใน

 

รายวิชา "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร"

 

 เปิดลงทะเบียนแล้ว !

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563


คำอธิบายรายวิชา

      แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การพยากรณ์กำลังคน วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ การใช้เครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบการสรรหาและคัดเลือก ตลอดจนนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ออนไลน์

       จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ ( 129 นาทีสื่อวิดีทัศน์)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

        - อธิบายแนวคิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
        - เชื่อมโยงการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ
        - ระบุเครื่องมือและเทคนิควิธีการต่างๆ ในการสรรหาและคัดเลือก และประยุกต์ใช้
ในบริบทที่เหมาะสมกับองค์การ
        - กำหนดตัวชี้วัดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของรายวิชา

  1. ผู้ที่สนใจจะสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาดังกล่าว
  2. นักเรียน นักศึกษา
  3. ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนักสรรหาและคัดเลือก

 

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล /เกณฑ์การให้คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน                       ไม่เก็บคะแนน                       

แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท            60%

แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam)    40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า  70%  ถือว่าผ่านเกณฑ์

 

อาจารย์ผู้สอน

 

ผศ.ดร.กัญชพร  ศรมณี
หัวหน้าสาขา และอาจารย์ประจำ
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
mail kanchapornson@pim.ac.th

 

ดร.อังสุภัสร์ ละมุลตรีพล
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
mail rotjanat@gmail.com

 

 

 

 


 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน


CC-BY-NC-SA