Skip to main content

พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล (Consumer Behavior and Retailing Business in Digital Age)

Enrollment is Closed

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แนวคิดสิ่งเร้าและตอบสนอง กล่องดำความรู้สึกของพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับแนวคิดพื้นฐานการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี การนำนวัตกรรมมาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยทีมผู้สอนมากประสบการณ์ทั้งภาคการศึกษาและผู้มีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าผู้เรียนจะมาจากสาขาในระดับใด สามารถเรียนรู้ได้ทั้งองค์ความรู้ที่ทันสมัย นำไปใช้ได้จริงกับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจหรือต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

   
         

ผศ. เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

อาจารย์ ดร. รุจิกาญจน์ สานนท์

 อาจารย์พิเศษ/ ผู้ประกอบการ

 

อาจารย์ ปิยะดา ปุณณกิติเกษม

 อาจารย์พิเศษ/ ผู้ประกอบการ

 

 เวลาในการศึกษา
10 ชั่วโมงการเรียนรู้ ( 3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์)
                                                                 
 เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์
2 ชั่วโมงการเรียนรู้แบบออนไลน์ (100 %) และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Self – paced learning)

 ประเภทการเรียนในวิชา
การเรียนรู้ด้วยตัวเองและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เริ่มเรียน 1 มกราคม 2563 - 1 มีนาคม 2563
เนื้อหาทั้งหมด 9 บท เรียกว่า 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้

 กำหนดการสอน
ในการเรียนรู้แต่ละบท ผู้เรียนสามารถเวลาศึกษาได้ใน 1 – 2 ชั่วโมง หรือตามสะดวก

 ค่าธรรมเนียมการเรียน
ไม่มี

 สื่อการเรียนรู้
วีดิทัศน์สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน เว็บลิงก์
หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล
                              
 ภาษาหลักของสื่อการสอน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 ระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหา
เบื้องต้น

 คุณสมบัติผู้เรียน
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
สามารถติดตั้ง application ในโทรศัพท์มือถือของตนได้
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
                                        
 รายวิชานี้เหมาะสมกับ
นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายในบริบทใหม่ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
2. ผู้เรียนสามารถเลือกกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้เรียนสามารถระบุการปรับตัวที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
    ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

 เกณฑ์การผ่านวิชา
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด
และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 ประมวลรายวิชา
ประมวลรายวิชา

  


 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

CC-BY-NC-SA