Skip to main content

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 (Modern Trade Business Management in Thailand 4.0)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของการค้าส่ง และปลีก มีมูลค่าเป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,762,033 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจากร้อยละ 5.3 ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2560 แนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2561 รวมไปถึงแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ต้องการพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยื่นให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก จึงต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับธุรกิจค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ และความเป็นมาของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้ามาขายภายในร้าน และบริหารระบบการซื้อที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีก

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด (STP) และการสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่มีต่อผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภท และวิธีการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และวิธีการจัดแผนผังเพื่อให้เหมาะกับ รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้

6. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ บทบาท และวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงบูรณาการของธุรกิจค้า ปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร. ยุวรินธร ไชยโชติช่วง
ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ ALL Retail Business Center
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร. บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ
ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร. สรชาติ รังคะภูติ
ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตร การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ระบบการศึกษาทางไกล)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร. พีรภาว์ ทวีสุข
ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร. ศิริวัลยา คชาธาร
ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”