Skip to main content

สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (Village E-Commerce)

ชื่อรายวิชา (Course Name)

สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
(E-Commerce : How to open Online Shop)

____________________________________________________________________

เกี่ยวกับรายวิชา (Course Description)

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการเปิดร้านค้าออนไลน์ 5 กระบวนการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์/บริการ (Product/Services) เปิดร้านค้าออนไลน์ (Online Shop) ส่งเสริมการขาย (Online Marketing) บริหารการขาย (Shop Management) และการบรรจุและจัดส่งสินค้า (Packing & Shipping)

____________________________________________________________________

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Outcome)

LO1 เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการพิจารณาผลิตภัณฑ์/บริการ ว่ามีการจำแนกแบบใด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละรูปแบบเหมาะสมกับผู้ใด โดยจะต้องมีคุณสมบัติทางด้านผลิตภัณฑ์เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม มาตรฐานสินค้าที่ควรมี รวมทั้งหลักการตั้งราคาสินค้าและการออกแบบตราสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้

____________________________________________________________________

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน (Course Prerequisite)

ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ดิจิทัล อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อจะได้ทดลองปฏิบัติตามหลักสูตรได้

____________________________________________________________________

เกฑณ์การวัดผลและการประเมินผล (Course Prerequisite)

ผู้เรียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 70 โดยมีการเก็บคะแนน ดังนี้

- กิจกรรมระหว่างเรียน ร้อยละ 85 - แบบวัดความเข้าใจ ร้อยละ 15
____________________________________________________________________

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (Course Staff)

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ. ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์

อ. ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

____________________________________________________________________

คำแนะนำสำหรับการเรียน (Suggesstion)

- ผู้เรียนควรจัดสรรเวลาในการเข้าใช้ระบบ เพื่อศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมตามโครงสร้างรายวิชา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
- การเรียนในภาคปฏิบัติการ ผู้เรียนควรทดลองปฎิบัติตามขั้นตอนการแนะนำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
____________________________________________________________________

ผู้สนับสนุนการดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 http://www.onde.go.th 
Enroll