Skip to main content

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (Recognized his majesty's contributions to dedicate our effort and spirit to grow up Thailand)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ให้ข้าราชการได้เรียนรู้ศึกษา การทรงงานของพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชีวิตประจำวัน รวมถึงการนำเสนอประสบการณ์ในชีวิตการรับราชการเป็นการสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 13 นาที 36 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทรงงาน การนำแผนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการครองตน โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง และหลักทศพิธราชธรรมได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายข้าราชการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การอ่อนน้อมถ่อมตน และการเป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างแก่สังคม

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับประชาชนตามพระบรมราโชวาส รัชกาลที่ 10 และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำรงตนในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : dangroj@hotmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : smaksmorn@hotmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : smaksmorn@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”