Skip to main content

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อที่กำหนดตาม พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตัวอย่างเครื่องมือตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ X ชั่วโมง XX นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อ

2. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักของหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล

3. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วม

4. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม

5. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : nattha@opdc.go.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : smaksmorn@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”