Skip to main content

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษารูปแบบการดำเนินภารกิจ (business operation model) ของภาครัฐ แนวคิดและหลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายองค์กรเป้าประสงค์มาสู่กลยุทธ์องค์กรการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐและการสื่อสารนำใช้กลยุทธ์องค์กรสู่การปฏิบัติ แนวคิดและหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กร และเทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 15 นาที 45 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวคิดในการดำเนินภารกิจของภาครัฐได้

2. อธิบายถึงหลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายองค์กรเป้าประสงค์มาสู่กลยุทธ์องค์กรได้

3. อธิบายถึงแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐและการสื่อสารสู่การนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์องค์กรเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้

4. อธิบายถึงหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กรได้

5. อธิบายเทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรแบบดิจิทัลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารระดับกลาง, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายบุคลากร, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายพัฒนาองค์กร, ผู้บริหาร IT (Digital), เจ้าหน้าที่หลัก (Core Staffs)และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : danairat@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”