Skip to main content

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Leadership and Responsibility)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมการพัฒนาภาวะผู้นำ การนำตนเอง การกำหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำการนำทีมและการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน(Coaching) การมีทักษะสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงในยุคดิจิทัล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 17 นาที 43 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาท หน้าที่และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการพัฒนาภาวะผู้นำได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการสร้างทีมและสร้างแรงจูงใจได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการสอนงานได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับทักษะการสื่อสารของผู้นำได้

6. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้

7. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการบริหารความขัดแย้งได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษาในด้านบริหารจัดการและทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่สนใจทักษะการบริหาร รวมทั้ง ผู้ที่สนใจที่ทำงานในองค์กรต่างๆ และผู้นำองค์กร

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมล บุนนาค
อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : s.malee@lse.au.uk

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : smaksmorn@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”