Skip to main content

การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Collaboration)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารตลอดจนการประสานความร่วมมือ บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือใน การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที 15 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวความคิด บทบาท และความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงาน

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการการสื่อสารและการประสานงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่ศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ตลอดจนผู้ที่สนใจหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การอาทิ ครู อาจารย์ นักสื่อสารมวลชน นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
สาขานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : b_sureerak@hotmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : seksan.ama@g.stou.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : smaksmorn@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    ocsc002
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    01:00