Skip to main content

Building Regulations

Enrollment is Closed

เกี่ยวกับรายวิชา

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามและมีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงทำให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และประสบปัญหาในเรื่องข้อสงสัยจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งผู้ออกแบบและประชาชน

รายวิชานี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ง่ายขึ้นเพื่อผู้ออกแบบและประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงขั้นตอนการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมอีกด้วย

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อ 147 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะพื้นฐานของกลุ่มกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร

3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารพื้นฐานได้

คุณสมบัติผู้เรียน

    สาขาวิชาชีพ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง คุณวุฒิ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ระดับ 4 /นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม /สถาปนิก /วิศวกร /ช่างเขียนแบบ /ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

อ่านเอกสารประกอบการเรียน รวม 21% 

การอภิปราย 7%

แบบฝึกหัดท้ายบท 42%

แบบทดสอบหลังเรียน 30% 

มีการเข้าเรียนครบทุก Unit 100%