Skip to main content

การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UNIVERSAL DESIGN)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างเพื่อตอบสนองการใช้งาน ความต้องการ และลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ ผ่านการวิเคราะห์การออกแบบในแขนงต่างๆ โดยคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัยและความเสมอภาคการใช้งานของคน ทุกกลุ่มวัย เพศและสภาพทางกายภาพได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 04 ชั่วโมง 12 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียน สามารถอธิบายหลักการและแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและจำแนกลักษณะและประเภทของความพิการ ข้อจำกัดทางกายภาพและพฤติกรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อาทิ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมและความต้องการในการใช้เครื่องช่วยอำนวยความสะดวก (Assistive Devices)การใช้พื้นที่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร พื้นที่สาธารณะ เครื่องเรือน สิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ที่มีความแตกต่างทางกายภาพและพฤติกรรมได้

4. ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสรรสร้างให้เหมาะสมกับผู้ที่มีลักษณะหรือข้อจำกัดทางกายภาพและพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมในบทเรียนแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกิจ ยิ้มสรวล

ภาควิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : supakity@nu.ac.th Tel : 055-962450

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทนา อังศุไพศาล

ภาควิชา กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : mattanaa@nu.ac.th Tel : 055-966341

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา เทพพิทักษ์

ภาควิชา ศิลปะเเละการออกเเบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : tatiyath@nu.ac.th Tel : 055-962450

Course Staff Image #2

อาจารย์ พัชรวัฒน์ สุริยงค์

ภาควิชา ศิลปะเเละการออกเเบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปะเเละการออกเเบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : patcharawats@nu.ac.th Tel : 055-964301

Course Staff Image #2

ดร.จรัญญา พหลเทพ

ภาควิชา ศิลปะเเละการออกเเบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะเเละการออกเเบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : charanyap@nu.ac.th Tel : 055-964301

Course Staff Image #2

อาจารย์ วราภรณ์ มามี

ภาควิชา ศิลปะเเละการออกเเบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะเเละการออกเเบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : varapornm@nu.ac.th Tel : 055-964301

Course Staff Image #2

ดร.วรุณนภา ศรีโสภาพ

ภาควิชา กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : waroonnapas@nu.ac.th Tel : 055- 966396

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY