Skip to main content

พลเมืองที่เข้มแข็ง | Active Citizen

คำอธิบายรายวิชา

       การออกแบบและจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการมีจิตสาธารณะ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

       จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง XX นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

       1. บอกแนวคิดและทฤษฎีที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย

       2. นำความรู้เรื่องการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งไปจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมือง

       3. บอกขั้นตอนการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

       4. บอกความสำคัญของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

คุณสมบัติผู้เรียน

       นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

       เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

       ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ hm.npru.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

        สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เว็บไซต์สาขาวิชา pgm.npru.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์ธีร์ คำหอม

อีเมลอาจารย์ thee@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์อรรถ อารีรอบ

อีเมลอาจารย์ artareerob@webmail.npru.ac.th

ควบคุมการผลิตโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3719

        เว็บไซต์ cic.npru.ac.th

        เว็บไซต์มหาวิทยาลัย npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll