Skip to main content

ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐ | Knowledge of Conducting Legal Execution for State Agencies

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งให้หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญาและบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา การตรวจสอบสถานะทรัพย์สินของลูกหนี้ ขั้นตอนในการส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดตามอำนาจหน้าที่ และหน่วยงานดังกล่าวสามารถดำเนินกระบวนงานทั้งหมดในการดำเนินคดีได้อย่างถูกต้องได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด XX ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ X ชั่วโมง XX นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถระบุเขตอำนาจสำนักงานอัยการที่รับผิดชอบ อายุความ ระยะเวลาในการดำเนินการบังคับคดี

3. ผู้ผู้เรียนสามารถระบุว่าพนักงานอัยการหรือนิติกรจะต้องเตรียมการ ดำเนินการในชั้นบังคับคดีอย่างไรทั้งขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และสามารถดำเนินการในชั้นบังคับคดีได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษาการสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้

5. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีอาญา และบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลและประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ชื่อ..... นามสกุล....
ภาควิชา........... คณะ............... มหาวิทยาลัย..............
ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้อำนวยการ................ สถาบัน...................

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.ชื่อ..... นามสกุล....
ภาควิชา........... คณะ............... มหาวิทยาลัย..............
ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้อำนวยการ................ สถาบัน...................

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.ชื่อ..... นามสกุล....
ภาควิชา........... คณะ............... มหาวิทยาลัย..............
ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้อำนวยการ................ สถาบัน...................

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รศ.ดร.ชื่อ..... นามสกุล....
ภาควิชา........... คณะ............... มหาวิทยาลัย..............
ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้อำนวยการ................ สถาบัน...................

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll