Skip to main content

Data + AI for Communication: เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก | Data + AI for Communication: Data Analytics Tool for AI marketing and Consumer Insight

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการรับฟังเสียงจากสื่อสังคม Social Listening หรือการค้นหา Customer Insight ตั้งแต่ความหมาย ประเภทของแหล่งข้อมูล การค้นหา Customer Insight ด้วยเครื่องมือต่างๆ อาทิ การใช้ Python ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น การทำงานระบบของ Zanroo ระบบ Mandala รวมทั้ง การบริหารจัดการความเสี่ยงในมุมของ Social Listening และการใช้ประโยชน์ของ Social Analytics สำหรับ SMEs พัฒนารายวิชาโดย : นิเทศ@นิด้า

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 25 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์แต่ละประเภทได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกที่ได้จากการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์

3. ผู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง (Create) ข้อมูลจากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการสื่อสารการตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภคได้

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ทางการสื่อสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทการทำงานของตนเองได้

คุณสมบัติผู้เรียน

- ผู้บริหาร/หัวหน้างานในองค์กร - พนักงานระดับปฏิบัติการ - นักวิชาการ/อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ - ผู้ประกอบการธุรกิจ SME/ธุรกิจสตาร์ทอัพ - นิสิต/นักศึกษา/คนทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน Quiz 55% ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ Final 45%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวหน้าโครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณทรงวุฒิ อมรอนุกุล
ผู้จัดการศูนย์การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร
CTO and Founder บริษัท Zanroo

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

คุณอนันตชัย อิทธิวรพงศ์
Senior Education and Partner Relations, Mandala

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

Course Staff Image #4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ชัชญา สกุณา
นักวิจัย โครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail gscm@nida.ac.th เบอร์ 0-2727-3759, 0-2727-3764

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll