Skip to main content

ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน | Wisdom of Isan Palm-Leaf Manuscripts

คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้ความเข้าใจเอกสารโบราณอันเป็นหลักฐานเก่าแก่ ที่เป็นตัวอักษรหรือตัวหนังสือที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาษาในอดีต ซึ่งมีภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน อันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญา เช่น ตำรายา คาถาอาคม กฎหมายโบราณ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โหราศาสตร์ วรรณคดี ได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 24 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกเล่าความหมายความสำคัญของเอกสารโบราณ

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของภาษาในเอกสารโบราณ

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของอักษรโบราณเบื้องต้น

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมในเอกสารโบราณ

5. ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไปบูรณาการในสาขาวิชาของผู้เรียน

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60%
แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ตำแหน่ง นักวิจัย
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายวัชระ พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : narongsak.r@msu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ : 08-1966-8488

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll