Skip to main content

อักษรไทยน้อยเบื้องต้น | Basic Thainoi Scriptures

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอักษรไทยน้อย ที่ใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาษาในอดีต ซึ่งมีภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน อันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญา เช่น ตำรายา คาถาอาคม กฎหมายโบราณ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โหราศาสตร์ วรรณคดี

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 24 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมาและความสำคัญของตัวอักษรไทยน้อย

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของพยัญชนะอักษรไทยน้อย

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของสระอักษรไทยน้อย

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประสมคำในอักษรไทยน้อย

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบของเครื่องหมาย วรรณยุกต์ และตัวเลขอักษรไทยน้อย

6. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับอักษรไทยน้อยไปบูรณาการในสาขาวิชาของผู้เรียน

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ตัวอักษรไทยน้อย

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60%
แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ตำแหน่ง นักวิจัย
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายนิพล สายศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : nipon.s@msu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ : 043-721-686

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll