Skip to main content

Computer Graphic สำหรับผู้เริ่มต้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน Online วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผู้เริ่มต้น(ง23249)

เนื้อหาบทเรียน...

1. แนะนำ Adobe Photoshop

2. ทฤษฎีสี หลักการใช้สี

3. เครื่องมือต่างๆ

4. การปรับภาพให้คมชัด

5. การปรับพื้นให้โปร่งใส

6. การใส่กรอบให้ภาพ

7. การตัดต่อภาพ

8. การสร้างตัวอักษรรูปแบบต่างๆ

img2

 

 

Enroll