Skip to main content

Freestyle Dance tutorial

อธิบายรายวิชา

รายวิชา KU041 เป็นรายวิชาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสนใจในการเต้น Street Dance Hip-Hop หรือการเต้นอื่นๆ ได้มีความรู้ในการเต้นทุกจังหวะได้อย่างละเอียด ซึ่งในเรื่องการเต้น ก็มีประวัติที่ยาวนานมา ตั้งแต่ยุคสมัย ปลาย70 โดย ชาวแอปริกันเป็นต้นแบบ

คุณสมบัติผู้เรียน

เป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในการเต้น "ไม่จำเป็นต้องเต้นเป็น"

ผู้สอน

นาย วาสิษฐ์  จันทร์มีชัย

วัตถุประสงค์

1. ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในการเต้นในทุกจังหวะ

2. ให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเต้นในทุกๆรูปแบบ

ประมวลผมรายวิชา

ช่วงที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเต้น

 

 

 

Enroll