Skip to main content

วัฒนธรรมจีน 中国文化 (Chinese Culture)

About This Course

        ศึกษาวัฒนธรรมจีน ความเป็นมาของประเทศจีน ประเพณีวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน สถาปัตยกรรมสถานขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ความเชื่อต่างๆ รวมไปถึงการผสมผสานแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน เป็นต้น อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เช่น การตัดกระดาษจีน การถักเชือกจีน การวาดภาพพู่กันจีน เรียนรู้ศิลปะแบบจีน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการแท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จึงได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้นดังนี้

   - เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาหลักสูตรและให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ - เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้มาบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัย

   - เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้มาบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เรียน

เหมาะสำหรีบผู้เรียนที่มีความสนใจศึกษาวัฒธนรรมจีน

ทีมงาน

ครูปภาวี พิมพ์อุบล และทีมงาน

Enroll