Skip to main content

โขน (KHON)

khon

การแสดงโขน คือ อะไร ??

          หากนิยามกว้างๆ โขน คือการแสดงอย่างหนึ่ง ที่ผู้แสดงต้องสวมหน้ากากหรือหัวโขน ในทางสากลเรียกว่า Mask Play หมายถึง หน้ากากนาฏกรรมหรือการแสดงสวมหน้ากาก และถ้านิยามตามบริบท ในระยะแรกที่โขนเกิดขึ้นมานั้นโขนเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมของพราหมณ์ เล่าเรื่องการอวตารของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ ซึ่งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู โขนจึงหมายถึงการละเล่นศักดิ์สิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ศาสนา ไม่ใช่การแสดงเพราะไม่มีผู้ดู ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม ถ้าเป็นการแสดงจะแยกกันชัดระหว่างผู้เล่นและผู้ดู

 

 

 ผู้จัดทำ

น.ส.ทาริกา คัดชา ผู้สอนวิชานาฏศิลป์
tarika
Enroll