Skip to main content

การตัดต่อด้วยโปรแกรม Adobe premiere pro


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1. เครื่องมือ และ ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Premiere Pro

ในบทเรียนจะประกอบด้วย
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ส่วนของเนื้อหาที่เป็นวีดีโอบรรยายและสาธิตการใช้งานโปรแกรม รวมทั้งเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละหัวข้อเป็นไฟล์ .pdf
- แบบทดสอบหลังเรียน

จัดทำโดย
นางสาวณัฐศมน อรรถาวี
รหัสนิสิต 6014650636
นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Enroll