Skip to main content

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน (Algal Cultivation)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การแปรรูปสาหร่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจำหน่ายได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่ายและการเพาะเลี้ยงได้

2.ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อการบริโภคได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการแปรรูปสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการจำหน่ายได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนหรือเพื่อเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้กับครอบครัว

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ปิยนารถ ศรชัย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เอส.ทวิน โปรดัก จำกัด

Course Staff Image #2

คุณชัชวารีย์ ชัยศรี
นักวิชาการประมงชำนาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : thaimoockmitl@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    kmitl012
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1 Hours/Week