Skip to main content

หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปศุสัตว์อินทรีย์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง อาหารสำหรับการเลี้ยงไก่อินทรีย์ การจัดการ โรคและการป้องกันโรคจากสัตว์ปีก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 20 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 7 ชั่วโมง 00 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์

2. ผู้เรียนมีทักษะในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และมีความสนใจการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์สามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ชื่อ นายมนตรี นามสกุล หิตายะ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
สถาบัน วิทยาลัยชุมชนยโสธร

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    yasocc001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    2.00 ชั่วโมง