Skip to main content

การทำขนมผูกรัก

Enrollment is Closed

ผู้เรียนสามารถดูประมวลรายวิชา และโครงสร้างเนื้อหาได้จากส่วน Course Handouts ทางด้านขวา ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา และเกณฑ์การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรผ่านระบบ


ศึกษาความเป็นมาและกรรมวิธีการทำขนมผูกรัก การเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ ขั้นตอนการทำไส้ขนมผูกรัก ขั้นตอนการห่อขนมผูกรัก ขั้นตอนวิธีการทอดขนมผูกรัก เคล็ดลับการทำขนมและเทคนิคที่ควรรู้ และวิธีการบรรจุภัณฑ์การเก็บรักษาและปัจจัยสู่ความสำเร็จ


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)


1. ผู้เรียนอธิบายเรื่องราวหรือบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำขนมผูกรัก

2. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนและวิธีการทำขนมผูกรักได้


นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางกิตติยา ฤทธิภักดี

E-mail : c_kitiya@hotmail.com

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการนำสื่อขึ้นระบบออนไลน์

นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว

E-mail : suchada_p@stcc.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อวิดีทัศน์และกราฟิก

นางสาวณิชากร จินดานุ

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อวิดีทัศน์และกราฟิก

นางนิตยา แกสมาน

cc

ผลิตโดย วิทยาลัยชุมชนสตูล

อำนวยการดำเนินงานโดย : สถาบันวิทยาลัยชุมชน | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม