Skip to main content

การฟั้นมะพร้าวน้ำหอม

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว สายพันธุ์ของมะพร้าวน้ำหอมที่นิยมนำมาฟั้นเพื่อการจัดจำหน่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในฟั้นมะพร้าวน้ำหอม รูปแบบการฟั้นมะพร้าวน้ำหอม การเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านการฟั้น และการตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุหรือแพ็กใส่กล่อง ก่อนจัดเก็บหรือจำหน่าย (QC)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5.00 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญ และสายพันธุ์ รวมถึงวิธีการคัดเลือกมะพร้าวน้ำหอมที่จะนำมาฟั้นได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในฟั้นมะพร้าวน้ำหอม และวิธีการเก็บรักษาได้

3. ผู้เรียนสามารถฟั่นมะพร้าวน้ำหอมในแต่ละรูปแบบได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านการฟั้นแล้วได้ และกระบวนการตรวจสอคุณภาพก่อนจัดส่งหรือจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอม (QC)

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของรายวิชา

กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มบุคคลที่ว่างงาน หรือหารายได้

กลุ่มเป้าหมายรอง -

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

ชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา

นายบุญลอย ทรัพย์มา

Course Staff Image #2

ชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา

นายศุภกร จุลสวัสดิ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

นายชานนท์ ประชุมชื่น
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail chanon@smkcc.ac.th เบอร์ 034-450001

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”