Skip to main content

อาหารพื้นบ้านพังงา : จอแหร้ง

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาตำรับอาหารและขนมพื้นบ้านพังงา ส่วนประกอบ วิธีการปรุง การจัดเสิร์ฟ ฝึกปฏิบัติอาหาร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 5 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนเข้าใจตำรับอาหารพื้นบ้านพังงา

2. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ และวิธีการปรุงอาหารพื้นบ้านพังงา

3. ผู้เรียนมีความรู้ในการจัดเสิร์ฟ และมีทักษะในการปฏิบัติการทำอาหารพื้นบ้านพังงาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธรัตน์
วิทยาลัยชุมชนพังงา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อวิดีทัศน์และกราฟิก

นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
วิทยาลัยชุมชนพังงา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการนำสื่อขึ้นระบบออนไลน์

นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง
วิทยาลัยชุมชนพังงา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    pngcc001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์