Skip to main content

วิชา งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักกาของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อต้มอาหารไฟฟ้า กาต้มไฟฟ้าหม้อชงกาแฟไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า การประมาณการไฟฟ้า ค่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปฏิบัติการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 36 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าในหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
2. มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
3. สามารถประมาณราคางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
4. มีกิจนิสัยในการทำงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบและปลอดภัย สะอาดและประหยัด

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์
วุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิชาเอกไฟฟ้า
ตำแหน่ง อาจารย์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายมนตรี พันธ์กสิกร
การศึกษา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail...................เบอร์......................

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    pcc001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    4 ชั่วโมง