Skip to main content

กระจูดพารวย

Enrollment is Closed
cc

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการเก็บเกี่ยวต้นกระจูด ทักษะในการหมัดโคลนกระจูด เพื่อการจักสาน ทักษะการรีดกระจูดและการเก็บรักษาเส้นกระจูดก่อนจักสาน และทักษะการย้อมสีเส้นกระจูด

cc

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

cc

1. เพื่่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการเก็บเกี่ยวต้นกระจูด

2. เพื่อใหผู้เรียนความรู้และทักษะในการหมักโคลนกระจูด เพื่อการจักสาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนความรู้และทักษะการรีดกระจูดและการเก็บรักษาเส้นกระจูดก่อนจัดสาน

4. เพื่อให้ผู้เรียนความรู้และทักษะการย้อมสีเส้นกระจูด

cc

1. เป็นการประกอบอาชีพส่วนตัว สร้างรายได้ให้ครอบครัว

2. เป็นวิทยากรแกนนำกับบุคคลผู้สนใจให้เข้ารับการฝึกอบรม

3. นำผลงานที่จักสานเป็นรูปร่างผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายท้องตลาด

cc

ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

cc

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางมารีนี กอรา
กลุ่มงานโครงการพิเศษ สำนักอำนวยการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

e-Mail: marinee@ncc.ac.th เบอร์ 089-870 6071

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้ดูแลควบคุม กำกับ

นางสาธิยา บือซา
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักอำนวยการ
ตำแหน่ง ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)

e-Mail: sathiya@ncc.ac.th เบอร์ 086-481 0498

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อวิดีทัศน์และกราฟิก

นายนิเซ็ง จินาแว
กลุ่มงานวิทยบริการ สำนักส่งเสริมงานวิจัยและอาชีพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์

e-Mail: niseng@ncc.ac.th เบอร์ 082-942 6024

Course Staff Image #2

ผู้รับผิดชอบการนำสื่อขึ้นระบบออนไลน์

นายซำซูเด็ง มามุ
กลุ่มงานวิทยบริการ สำนักงานส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

e-Mail: samsudeng@ncc.ac.th เบอร์ 082-134 4289

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

e-Mail : narathiwat-iccs@ncc.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 073 709 812

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”