Skip to main content

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (Research in Early Childhood Education)

Enrollment is Closed
cc

คำอธิบายรายวิชา ระเบียบและวิธีวิจัยทางการศึกษา รูปแบบการวิจัย การฝึกวิจัยในชั้นเรียน การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย จรรยาบรรณนักวิจัย

cc

จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

cc

1. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา และรูปแบบการวิจัย

2. เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

3. เพื่อให้สามารถค้นหาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในชั้นเรียนเพื่อนำไปสู่หัวข้อการวิจัยได้

4. เพื่อให้สามารถศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วกำหนดตัวแปรและสมมติฐานได้

5. เพื่อให้สามารถเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัยได้

6. เพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้

7. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้

8. เพื่อให้สามารถออกแบบวิจัยในชั้นเรียนได้

9. เพื่อให้ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้

10. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

11. เพื่อให้สามารถตีความและนำเสนอข้อมูลได้

12. เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยได้

13. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

14. เพื่อให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยได้

cc

ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

cc

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา THAIMOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์
กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
ตำแหน่งครู คศ.3

e-Mail: Uraiwan@ncc.ac.th เบอร์ 081-8970132

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อวิดีทัศน์และกราฟิก

นายนิเซ็ง จินาแว
กลุ่มงานวิทยบริการ สำนักส่งเสริมงานวิจัยและอาชีพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์

e-Mail: niseng@ncc.ac.th เบอร์ 082-942 6024

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

e-Mail : narathiwat-iccs@ncc.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 073 709 813

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    ncc001
  2. Classes Start

  3. Classes End