Skip to main content

การทำไม้กวาดสร้างรายได้เสริม-วชช.นภ.

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

- เพื่อให้ผู้เรียนศึกษากระบวนการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว (ความปลอดภัย ในการฝึก อุปกรณ์ การบำรุงรักษา) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (การคัดดอกหญ้า การเตรียมดอกหญ้า เตรียมกรณ์อื่นๆ)

- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน (การก่อ การมัด การถัก การขึ้นรูป) การตกแต่งดอกหญ้า การถักเชือกปิดหน้าไม้กวาด การลงน้ำยากันสนิม การตรวจสอบคุณภาพ นำเสนอผลงาน การตลาด และการจำหน่าย

- เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาด ทางมะพร้าว ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วย จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการทำไม้กวาดจากดอกหญ้าและทางมะพร้าว

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำไม้กวาดจากดอกหญ้าและทางมะพร้าว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ และสามารถเผยแพร่ในชุมชน

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เกณฑ์การประเมิน
ทำคะแนนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์

การทดสอบ    10   เปอร์เซ็นต์
กระบวนการทำงานตาม dacum 70   เปอร์เซ็นต์
พฤติกรรม  20   เปอร์เซ็นต์
รวม 100  เปอร์เซ็นต์
  1. เกณฑ์การตัดสิน
ช่วงคะแนน    เกรด
คะแนน   80 - 10 4
คะแนน  70 - 79 3
คะแนน  60 - 69    2
คะแนน  50 - 59  1
คะแนน    0 - 49 0

หมายเหตุ   เวลาการเข้าฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า  80  เปอร์เซ็นต์

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายสุวัชชัย หาชื่น
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail:: suwatchaihachuen@gmail.co เบอร์......................

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.พิกุลทอง อันมัย
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝึกอบรม

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail:: nomanmai9@gmail.com เบอร์......................

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.อังกูร ภาพันธ์
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail:: kruangkul.ang@gmail.com เบอร์......................

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”